Aktualności

IV Konferencja ekspercka - „Poszukiwania osób zaginionych w Polsce i w Europie”

Data publikacji 21.11.2014

W dniach 20-21 listopada br. w sali konferencyjnej w siedzibie MSW przy ul. Batorego 5, odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Poszukiwania osób zaginionych w Polsce i w Europie”. Organizatorami spotkania byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Fundacja ITAKA oraz Komenda Główna Policji.

W tym roku uroczystego otwarcia konferencji dokonała Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na stale rosnącą liczbę zgłoszeń zaginięć w Polsce, szczególnie widoczną wśród najmłodszych dzieci. Pani Minister nawiązała również do ostatnich zmian w Ustawie o Policji, uzupełnionej o nowe zapisy dające   funkcjonariuszom Policji uprawnienia, pozwalające na zintensyfikowanie działań rozpoznawczych i dochodzeniowych w zakresie poszukiwań osób zaginionych.

Również Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Mirosław Schossler zabierając głos, odniósł się do powyższej tendencji. Podczas swojego przemówienia podkreślił, że Policja cały czas stara się podnosić skuteczność i efektywność prowadzonych poszukiwań osób zaginionych. Zauważył, że ważną rolę w tym zakresie pełni utworzona w Komendzie Głównej Policji specjalistyczna komórka – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, bezpośrednio nadzorowana przez Zastępcę Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP – mł. insp. Mirosława Domańskiego. Pan Komendant przypomniał, że Centrum jest również odpowiedzialne za utrzymanie w gotowości i obsługę  systemu Child Alert w Polsce, którego głównym celem jest natychmiastowe zaalarmowanie społeczeństwa, za pośrednictwem szeroko rozumianych mass mediów, o uprowadzeniu dziecka w okolicznościach wskazujących na bezpośrednie zagrożenie jego życia bądź zdrowia.

Szczegółowe dane nt. zaginięć dzieci w Polsce, przedstawił w swojej prezentacji Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP – nadkom. Grzegorz Prusak. Omówił również skalę i tendencje tego zjawiska oraz zaprezentował działalność Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. W swoim wystąpieniu Naczelnik Prusak wielokrotnie podkreślał, że zaginięcia I kategorii a w szczególności dzieci, stanowią priorytet działań Centrum.

Zgodnie z programem konferencji, kolejny dzień spotkania dedykowany był kwestiom  związanym z identyfikacją nieznanych zwłok. Poruszone m. in. zostały tematy dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania badań DNA  oraz  procedur postępowania z nn zwłokami. Naczelnik Wydziału Biologii CLKP Pani Maria Walczuk w swoim wystąpieniu nawiązała do projektu GeNN, który może umożliwić identyfikację genetyczną nn zwłok ze spraw podjętych z archiwum, wcześniej prowadzonych przez jednostki Policji na terenie całego kraju.

Dzięki zaproszonym zagranicznym ekspertom, uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z praktyką identyfikacji nn zwłok w Wielkiej Brytanii, czy wspólnymi europejskimi działaniami podejmowanymi w zakresie identyfikacji NN zwłok.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony