Aktualności

Nowelizacja Zarządzenia 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r.

Data publikacji 12.01.2015

W dniu 2 stycznia 2015 r. weszło w życie zarządzenie Nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP z 2015 r. Poz. Nr 1).

Główną intencją opracowanych w Biurze Służby Kryminalnej KGP zmian obowiązującego aktu normatywnego było wzmocnienie wymiany informacji nt. osób zaginionych kategorii I pomiędzy służbą dyżurną (jednostka prowadząca poszukiwania - dyżurny KWP/KSP – dyżurny KGP) a Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP oraz usprawnienie współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w zakresie poszukiwań międzynarodowych obywateli RP oraz cudzoziemców. Dodatkowym celem przyświecającym projektodawcom nowelizowanego zarządzenia było zintensyfikowanie współpracy pomiędzy CPOZ KGP a wojewódzkimi koordynatorami ds. poszukiwań w realizowanych na terenie danego województwa działaniach dotyczących poszukiwań osób zaginionych kategorii I. Spodziewane korzyści z wprowadzonych zmian  to zwiększenie skuteczności prowadzonych przez Policję poszukiwań osób zaginionych w kraju oraz za granicą. Sprawniejszy obieg informacji w sprawach zaginięć kategorii I gwarantuje szybszą reakcję na zdarzenie i w konsekwencji zwiększa szanse na pomyślne zakończenie  działań poszukiwawczych za osobą zaginioną.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony